หุ้น

หุ้น More ทำอะไร ? ผู้ถือหุ้นใหญ่ More มีใครบ้าง ? งบการเงินหุ้น More

Written by invest2morrow

หุ้น More ทำอะไร ? ผู้ถือหุ้นใหญ่ More มีใครบ้าง ? งบการเงินหุ้น More

หุ้น More ทำอะไร ?

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่

1) ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

2) ธุรกิจวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ More มีใครบ้าง

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 1,547,200,165 23.69
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 886,525,028 13.57
3 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 742,862,800 11.37
4 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์ 586,778,233 8.98
5 นาย วสันต์ จาวลา 431,989,100 6.61
6 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 279,000,065 4.27
7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 193,747,000 2.97
8 น.ส. อรเก้า ไกยสิทธิ์ 136,114,700 2.08
9 นาย เอกภัทร พรประภา 122,118,400 1.87
10 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 85,134,000 1.30

ผลประกอบการสำคัญงบการเงินหุ้น More

งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 256131 ธ.ค. 2561
งบปี 256231 ธ.ค. 2562
งบปี 256331 ธ.ค. 2563
งบปี 256431 ธ.ค. 2564
งบ 9 เดือน256530 ก.ย. 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม
529.03
509.76
530.36
1,628.12
1,682.26
หนี้สินรวม
166.81
165.53
234.91
173.02
296.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น
341.78
325.84
278.62
1,438.83
1,364.50
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
326.54
326.54
326.54
326.54
326.54
รายได้รวม
62.54
40.31
42.27
143.73
120.79
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
123.49
-8.87
1,153.80
-2.50
กำไรสุทธิ
115.82
-15.77
-47.22
1,158.67
22.16
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.02
0.00
-0.01
0.18
0.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)
24.32
-2.97
-8.99
107.59
94.86
ROE (%)
52.19
-4.72
-15.62
134.93
121.93
อัตรากำไรสุทธิ (%)
191.28
-45.18
-115.39
805.48
17.86
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
28 ธ.ค. 2561
30 ธ.ค. 2562
30 ธ.ค. 2563
30 ธ.ค. 2564
24 พ.ย. 2565
ราคาล่าสุด (บาท)
0.38
0.39
0.84
1.80
0.59
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
2,481.73
2,547.04
5,485.93
11,755.57
4,057.28
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
30 ก.ย. 2561
30 ก.ย. 2562
30 ก.ย. 2563
30 ก.ย. 2564
30 ก.ย. 2565
P/E (เท่า)
35.73
121.38
3.79
P/BV (เท่า)
18.37
7.71
18.72
30.15
1.97
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
0.03
0.05
0.04
0.06
0.30
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)

สนใจลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
เปิดบัญชีเทรด bitkub ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3fLjDtU
เปิดบัญชีเทรด Satangpro ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3i2Kgf2
เปิดบัญชีเทรด Bitaza ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3vEpNSK
เปิดบัญชีเทรด Binance ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3pIPkb0

ติดตามความรู้ ข่าวสารการลงทุน / ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

👉  Invest2Morrow ลงทุนเพื่ออนาคต

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298