หุ้น

หุ้น MEB ดีไหม ? วิเคราะห์หุ้น MEB จากงบการเงิน ดูก่อนซื้อขายหุ้น MEB

Written by invest2morrow

หุ้น MEB ดีไหม ? วิเคราะห์หุ้น MEB จากงบการเงิน ดูก่อนซื้อขายหุ้น MEB

Meb Corporation เป็นผู้นำด้านการประกอบธุรกิจวรรณกรรมออนไลน์ และจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่านแพลตฟอร์มหลักคือ meb และ readAwrite.

สินค้าและบริการของ Meb Corporation

 1. E-Reader: เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับอ่าน E-Book ที่พกพาสะดวก, ถนอมสายตา และได้รับความนิยม.
 2. meb แพลตฟอร์ม E-Book: คลังหนังสือ, นิยาย, การ์ตูน มี E-Book ให้เลือกอ่านมากกว่า 100,000 เล่ม ผ่านเว็บไซต์ www.mebmarket.com หรือแอปพลิเคชัน meb.
 3. แพลตฟอร์ม readAwrite: เป็นแพลตฟอร์มสำหรับชุมชนนักเขียน-นักอ่าน ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นักอ่านและนักเขียนได้มาพบกัน และมีแอปพลิเคชันสำหรับอ่านเขียนนิยายออนไลน์.
 4. Hibrary ระบบห้องสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: ระบบห้องสมุดออนไลน์สำหรับองค์กรที่มียอดเติบโตและความพึงพอใจของผู้ใช้งานสูง.

ความน่าสนใจของธุรกิจ

 • Meb Corporation มีแอปพลิเคชันที่มียอดใช้จ่ายของผู้ใช้บริการมากที่สุดใน App Store และ Google Play Store ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน.
 • รายได้รวมในปี 2565 มากกว่า 1,700 ล้านบาท.
 • มียอดผู้ใช้งาน (Registered Users) มากกว่า 9 ล้านคน.

สรุป: Meb Corporation มีธุรกิจหลักในการจำหน่าย E-Book และเครื่องอ่าน E-Book และมีแพลตฟอร์มสำหรับชุมชนนักเขียน-นักอ่าน ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากมีฐานลูกค้าที่กว้างและยอดขายที่สูง.

ข้อมูลสำคัญจากงบการเงินของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB) มีดังนี้:

รายการ งบปี 2564 (31 ธ.ค. 2564) งบปี 2565 (31 ธ.ค. 2565) งบ 6 เดือน 2566 (30 มิ.ย. 2566)
สินทรัพย์รวม 677.59 ล้านบาท 560.70 ล้านบาท 1,220.05 ล้านบาท
หนี้สินรวม 210.39 ล้านบาท 376.90 ล้านบาท 240.16 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 466.65 ล้านบาท 182.83 ล้านบาท 978.46 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท 138.75 ล้านบาท 150.00 ล้านบาท
รายได้รวม 1,456.38 ล้านบาท 1,725.50 ล้านบาท 933.64 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 274.86 ล้านบาท 330.45 ล้านบาท 182.50 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น 5,497.23 บาท 3.50 บาท 0.62 บาท
ROA (%) 50.72% 66.71% 35.82%
ROE (%) 58.90% 101.76% 35.68%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.91% 19.18% 19.60%

การวิเคราะห์แนวโน้ม:

 • สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 6 เดือนแรกของปี 2566 เทียบกับปีก่อนหน้า
 • หนี้สินรวมในปี 2565 มีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 แต่ลดลงใน 6 เดือนแรกของปี 2566
 • กำไรสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 แต่ลดลงใน 6 เดือนแรกของปี 2566

สรุป: หุ้นของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มที่ดีในปี 2565 แต่มีการลดลงใน 6 เดือนแรกของปี 2566 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน.

ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB) มีดังนี้:

1. สินทรัพย์รวม

ปี มูลค่า (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2564 677.59
2565 560.70 -17.27%
6 เดือน 2566 1,220.05 +117.76%

2. หนี้สินรวม

ปี มูลค่า (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2564 210.39
2565 376.90 +79.11%
6 เดือน 2566 240.16 -36.27%

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี มูลค่า (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2564 466.65
2565 182.83 -60.82%
6 เดือน 2566 978.46 +435.51%

4. รายได้รวม

ปี มูลค่า (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2564 1,456.38
2565 1,725.50 +18.47%
6 เดือน 2566 933.64 -45.89%

5. กำไรสุทธิ

ปี มูลค่า (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2564 274.86
2565 330.45 +20.23%
6 เดือน 2566 182.50 -44.76%

สรุป: หุ้นของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มที่ดีในปี 2565 แต่มีการลดลงใน 6 เดือนแรกของปี 2566 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน.

ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB) มีดังนี้:

6. ROA (%)

ปี อัตราส่วน % เปลี่ยนแปลง
2564 50.72%
2565 66.71% +31.52%
6 เดือน 2566 35.82% -46.31%

7. ROE (%)

ปี อัตราส่วน % เปลี่ยนแปลง
2564 58.90%
2565 101.76% +72.77%
6 เดือน 2566 35.68% -64.95%

8. อัตรากำไรสุทธิ (%)

ปี อัตราส่วน % เปลี่ยนแปลง
2564 18.91%
2565 19.18% +1.43%
6 เดือน 2566 19.60% +2.19%

สรุป: หุ้นของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มที่ดีในปี 2565 แต่มีการลดลงใน 6 เดือนแรกของปี 2566 โดยเฉพาะอัตราส่วน ROA และ ROE ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน.

หุ้น MEB ดีไหม การวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคจาก investing.com

1. สรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิค

 • ซื้อ: 0
 • ถือหุ้นไว้: 1
 • ขาย: 7
 • สรุป: ขายทันที

2. ตัวชี้วัดทางเทคนิค

ชื่อตัวชี้วัด มูลค่า สรุป
RSI(14) 43.239 ขาย
STOCH(9,6) 17.143 ขายมากเกินไป
STOCHRSI(14) 25.651 ขาย
MACD(12,26) -0.2 ขาย
ADX(14) 22.825 ถือหุ้นไว้
Williams %R -85.714 ขายมากเกินไป
CCI(14) -84.5771 ขาย
ATR(14) 0.3571 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) -0.4107 ขาย
Ultimate Oscillator 28.413 ขายมากเกินไป
ROC -3.125 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.362 ขาย

3. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ชื่อ แบบทั่วไป แบบเอ็กซ์โพแนนเชียล
MA5 31.00 (ขาย) 31.11 (ขาย)
MA10 31.27 (ขาย) 31.26 (ขาย)
MA20 31.59 (ขาย) 31.39 (ขาย)
MA50 31.67 (ขาย) 31.99 (ขาย)
MA100 33.30 (ขาย) 33.06 (ขาย)
MA200 35.28 (ขาย) 33.98 (ขาย)

สรุป: ตามข้อมูลทางเทคนิก, หุ้น MEBm มีแนวโน้มขายทันที โดยมีตัวชี้วัดหลายตัวที่แนะนำให้ขาย และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดก็แนะนำให้ขาย นักลงทุนควรระวังความเสี่ยงและพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน.

หุ้น MEB ดีไหม บทวิเคราะห์หุ้น MEB ในมุมมองของ Warren Buffett

Warren Buffett, นักลงทุนระดับโลก, มีหลักการลงทุนที่เน้นไปที่การเลือกหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจที่เข้าใจได้ง่าย (understandable businesses) หรือ “economic moats,” การจัดการที่ดี, และราคาที่เหมาะสม. ในการวิเคราะห์หุ้น MEB, เราจะใช้หลักการเหล่านี้เป็นแนวทาง:

1. Understandable Businesses (ธุรกิจที่เข้าใจได้ง่าย)

 • ธุรกิจหลัก: จำหน่าย E-Book และเครื่องอ่าน E-Book, แพลตฟอร์มสำหรับชุมชนนักเขียน-นักอ่าน, และระบบห้องสมุดออนไลน์สำหรับองค์กร.
 • ความเข้าใจ: ธุรกิจด้านดิจิทัลและอีบุ๊กกำลังเติบโตและมีศักยภาพในยุคดิจิทัล.

2. Economic Moats (ความมั่นคงทางธุรกิจ)

 • การแข่งขัน: มีความเป็นเลิศในด้านแพลตฟอร์ม E-Book และมีฐานลูกค้าที่กว้างขวาง.
 • แนวโน้ม: มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการใช้งาน E-Book และแพลตฟอร์มอ่านออนไลน์.

3. Able and Trustworthy Management (การจัดการที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือ)

 • ต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมผู้บริหารและประวัติการจัดการของบริษัท.

4. A Sensible Price (ราคาที่เหมาะสม)

 • การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายๆ ตัวแนะนำให้ขาย.
 • การวิเคราะห์ทางการเงิน: ต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากงบการเงินของบริษัท.
 • ราคาหุ้น: 30.75 THB (ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2566), ลดลง 0.75 (-2.38%).

การวิเคราะห์เพิ่มเติม

 • ต้องทำการวิเคราะห์งบการเงินละเอียดเพื่อดูถึงความสามารถในการสร้างกำไร, การเจริญเติบโต, และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท.
 • ต้องทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, การแข่งขันในตลาด, และอื่นๆ.

สรุป: หุ้น MEB มีธุรกิจที่มีศักยภาพในยุคดิจิทัล แต่ต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง, การจัดการ, และราคาหุ้นเพื่อตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม.

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298