หุ้น

หุ้น JKN ดี ไหม ? วิเคราะห์หุ้น JKN จากงบการเงิน โอกาสลงทุนหุ้น JKN ยังน่าสนใจอยู่ไหม

Written by invest2morrow

หุ้น JKN ดี ไหม ? วิเคราะห์หุ้น JKN จากงบการเงิน โอกาสลงทุนหุ้น JKN ยังน่าสนใจอยู่ไหม

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN โกลบอล กรุ๊ป คือบริษัทที่มีฐานรากในการผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์, ให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ของทางกลุ่มบริษัท และยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการประเภทซีรีส์, การ์ตูน, สารคดี จากหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้, อินเดีย, จีน, ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าขององค์การนางงามจักรวาล ซึ่งเป็นผู้จัดการประกวด 3 เวที คือ นางงามจักรวาล, มิสยูเอสเอ และมิสทีนยูเอสเอ และยังมีบริษัทย่อยหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ประวัติบริษัท: บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในชื่อ บริษัท เอสทีจีซีพี จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยแอน – จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทและปรับปรุงธุรกิจหลายครั้ง จนถึงปัจจุบัน

สินค้าและบริการ: บริษัทมีการผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์, และยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการประเภทซีรีส์, การ์ตูน, สารคดี จากหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าขององค์การนางงามจักรวาล

ความน่าสนใจของธุรกิจ: JKN โกลบอล กรุ๊ป ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการและภาพยนตร์ แต่ยังเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิตเนื้อหา, การจัดการประกวดนางงาม และการจัดการลิขสิทธิ์เนื้อหาจากต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการขยายตลาดและสร้างรายได้ในหลายๆ ช่องทาง

ข้อมูลสำคัญจากงบการเงินของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังนี้:

รายการ งบปี 2562 งบปี 2563 งบปี 2564 งบปี 2565 งบ 6 เดือน2566
สินทรัพย์รวม 4,005.66 ล้านบาท 5,719.85 ล้านบาท 7,408.29 ล้านบาท 10,727.74 ล้านบาท 12,161.27 ล้านบาท
หนี้สินรวม 1,790.59 ล้านบาท 3,109.99 ล้านบาท 4,698.56 ล้านบาท 6,957.93 ล้านบาท 7,398.74 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,215.07 ล้านบาท 2,609.86 ล้านบาท 2,691.04 ล้านบาท 3,812.77 ล้านบาท 4,756.76 ล้านบาท
รายได้รวม 1,710.75 ล้านบาท 1,682.87 ล้านบาท 1,805.79 ล้านบาท 2,670.10 ล้านบาท 1,500.11 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 252.81 ล้านบาท 312.47 ล้านบาท 179.35 ล้านบาท 608.43 ล้านบาท 121.48 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ:

  • ROA (%): 11.38, 11.51, 6.90, 10.82, 10.21
  • ROE (%): 11.84, 12.95, 6.77, 18.71, 16.45
  • อัตรากำไรสุทธิ (%): 14.78, 18.57, 9.61, 21.85, 6.78

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บริษัทมีการเติบโตในด้านสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในแต่ละปี แต่กำไรสุทธิในปี 2564 มีการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ในปี 2565 กำไรสุทธิมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใน 6 เดือนแรกของปี 2566 กำไรสุทธิมีการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

1. สินทรัพย์รวม

ปี จำนวน (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2562 4,005.66
2563 5,719.85 +42.8%
2564 7,408.29 +29.5%
2565 10,727.74 +44.8%
6 เดือน 2566 12,161.27 +13.4%

2. หนี้สินรวม

ปี จำนวน (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2562 1,790.59
2563 3,109.99 +73.7%
2564 4,698.56 +51.0%
2565 6,957.93 +48.1%
6 เดือน 2566 7,398.74 +6.3%

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี จำนวน (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2562 2,215.07
2563 2,609.86 +17.8%
2564 2,691.04 +3.1%
2565 3,812.77 +41.7%
6 เดือน 2566 4,756.76 +24.8%

4. รายได้รวม

ปี จำนวน (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2562 1,710.75
2563 1,682.87 -1.6%
2564 1,805.79 +7.3%
2565 2,670.10 +47.9%
6 เดือน 2566 1,500.11 -44.0%

5. กำไรสุทธิ

ปี จำนวน (ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
2562 252.81
2563 312.47 +23.6%
2564 179.35 -42.6%
2565 608.43 +239.2%
6 เดือน 2566 121.48 -80.0%

จากตารางข้างต้น หุ้น JKN ดี ไหม ?

สามารถเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตในด้านสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี แต่สำหรับรายได้รวมและกำไรสุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลงในบางปี โดยเฉพาะกำไรสุทธิใน 6 เดือนแรกของปี 2566 มีการลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า.

6. ROA (%)

ปี อัตราส่วน % เปลี่ยนแปลง
2562 11.38
2563 11.51 +1.1%
2564 6.90 -40.0%
2565 10.82 +56.8%
6 เดือน 2566 10.21 -5.6%

7. ROE (%)

ปี อัตราส่วน % เปลี่ยนแปลง
2562 11.84
2563 12.95 +9.4%
2564 6.77 -47.7%
2565 18.71 +176.4%
6 เดือน 2566 16.45 -12.1%

4. อัตรากำไรสุทธิ (%)

ปี อัตราส่วน % เปลี่ยนแปลง
2562 14.78
2563 18.57 +25.6%
2564 9.61 -48.3%
2565 21.85 +127.4%
6 เดือน 2566 6.78 -68.9%

จากตารางข้างต้น หุ้น JKN ดี ไหม ?

สามารถเห็นได้ว่า ROA, ROE และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลงในแต่ละปี โดยเฉพาะ ROE ในปี 2565 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ใน 6 เดือนแรกของปี 2566 ส่วนใหญ่มีการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า.

บทวิเคราะห์หุ้น JKN ในสไตล์ของ Warren Buffett:

Warren Buffett เป็นนักลงทุนที่เน้นการลงทุนเชิงพื้นฐาน (Value Investing) โดยเน้นการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของธุรกิจ, การเจริญเติบโตในระยะยาว และการมีราคาหุ้นที่ถูกต่อมูลค่า:

  1. ความแข็งแกร่งของธุรกิจ: บริษัท JKN มีฐานรากในการผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์ และยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการประเภทซีรีส์, การ์ตูน, สารคดี จากหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าขององค์การนางงามจักรวาล ซึ่งทำให้บริษัทมีความหลากหลายทางธุรกิจ และมีโอกาสในการขยายตลาดได้ในหลายๆ ช่องทาง
  2. การเจริญเติบโตในระยะยาว: จากประวัติธุรกิจ บริษัทได้มีการปรับปรุงธุรกิจหลายครั้ง และยังมีบริษัทย่อยหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณของการเจริญเติบโตและการขยายตลาด
  3. ราคาหุ้นที่ถูกต่อมูลค่า: จากข้อมูลราคาย้อนหลัง 6 เดือน หุ้น JKN มีแนวโน้มลดลง แต่เรายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นจริงของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นในปัจจุบันถูกต่อมูลค่าหรือไม่

สรุป: จากการวิเคราะห์ในสไตล์ของ Warren Buffett, บริษัท JKN มีศักยภาพในการเจริญเติบโตในระยะยาว แต่สำหรับการลงทุนในระยะยาว ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดของข่าว, งบการเงิน, และแนวโน้มของตลาด รวมถึงการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเชิงพื้นฐานของหุ้นเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน.

การวิเคราะห์ทาง Technical หุ้น JKN

จากข้อมูลราคาย้อนหลังของหุ้น JKN ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีดังนี้:

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด % เปลี่ยนแปลง
06 ต.ค. 2566 1.06 1.09 1.05 1.05 -0.94%
05 ต.ค. 2566 1.07 1.09 1.05 1.06 -0.93%
04 ต.ค. 2566 1.08 1.09 1.06 1.07 -2.73%

บทวิเคราะห์ในด้าน Technical:

  1. Trend: จากข้อมูลราคาย้อนหลัง หุ้น JKN มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ล่าสุด
  2. Support & Resistance: ราคาต่ำสุดในช่วงเวลานี้คือ 1.05 ซึ่งอาจถือว่าเป็นระดับ Support สำหรับหุ้นนี้ ในขณะที่ราคาสูงสุดคือ 1.09 ซึ่งเป็นระดับ Resistance
  3. Volume: ปริมาณการซื้อขายมีการเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาหุ้นลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการขายทิ้งหุ้น

สรุป: จากการวิเคราะห์ในด้าน Technical หุ้น JKN มีแนวโน้มลดลงและอาจมีการลดลงอีกในระยะสั้น แต่สำหรับการลงทุนในระยะยาว ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและรอดูแนวโน้มของหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การวิเคราะห์ในด้าน Technical ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน.

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น JKN จากเว็บไซต์ Investing.com ณ.วันที่ 8 ต.ค.2566 ประเทศไทย สรุปได้ดังนี้:

ตารางการวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ชื่อตัวชี้วัด มูลค่า สรุป
RSI(14) 39.349 ขาย
STOCH(9,6) 40.278 ขาย
STOCHRSI(14) 23.818 ขายมากเกินไป
MACD(12,26) -0.01 ขาย
ADX(14) 24.12 ซื้อ
Williams %R -100 ขายมากเกินไป
CCI(14) -167.3401 ขาย
ATR(14) 0.0129 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) -0.0164 ขาย
Ultimate Oscillator 35.287 ขาย
ROC -1.869 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.026 ขาย

ตารางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

ชื่อ แบบทั่วไป แบบเอ็กซ์โพแนนเชียล
MA5 1.06 (ขาย) 1.06 (ขาย)
MA10 1.06 (ขาย) 1.06 (ขาย)
MA20 1.07 (ขาย) 1.08 (ขาย)
MA50 1.12 (ขาย) 1.11 (ขาย)
MA100 1.15 (ขาย) 1.16 (ขาย)
MA200 1.28 (ขาย) 1.34 (ขาย)

วิเคราะห์จากตารางข้างต้น หุ้น JKN ดี ไหม ?

จากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้, ส่วนใหญ่แนะนำให้ขายหุ้น JKN ในขณะนี้ โดยมีบางตัวชี้วัดที่แนะนำให้ซื้อ แต่จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยังแนะนำให้ขายในทุกช่วงเวลา ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มราคาที่กำลังลดลง

ควรพิจารณาข้อมูลทั้งหมดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจลงทุน.

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298