หุ้น

รายงานวิเคราะห์งบการเงินหุ้น ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Written by invest2morrow

รายงานวิเคราะห์งบการเงินหุ้น ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประวัติธุรกิจ:

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เอราวัณ” เป็นผู้นำธุรกิจการลงทุน, พัฒนา, และบริหารโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน โดยมุ่งเน้นการขยายพอร์ตการลงทุนในโรงแรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย.

สินค้าและบริการ:

เอราวัณมีโรงแรมและรีสอร์ทที่ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ 5 ดาว, ระดับกลาง, ระดับชั้นประหยัด, และระดับบัดเจ็ท ทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์. นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารนานาชาติ, บริการสปา, และห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่.

วิเคราะห์งบการเงินหุ้น ERW

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet):

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด:

ปี 2566: 1,253,642 พันบาท (เฉพาะกิจการ: 314,754 พันบาท)
ปี 2565: 1,531,837 พันบาท (เฉพาะกิจการ: 673,867 พันบาท)
เปลี่ยนแปลง: ลดลง 278,195 พันบาท (เฉพาะกิจการลดลง 359,113 พันบาท)

2. ลูกหนี้การค้า:

ปี 2566: 129,797 พันบาท (เฉพาะกิจการ: 69,265 พันบาท)
ปี 2565: 159,805 พันบาท (เฉพาะกิจการ: 71,654 พันบาท)
เปลี่ยนแปลง: ลดลง 30,008 พันบาท (เฉพาะกิจการลดลง 2,389 พันบาท)

งบกำไรขาดทุน (Income Statement):

 1. รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม:
  ปี 2566: 1,606,061 พันบาท (เฉพาะกิจการ: 775,032 พันบาท)
  ปี 2565: 960,914 พันบาท (เฉพาะกิจการ: 448,578 พันบาท)
  เปลี่ยนแปลง: เพิ่มขึ้น 645,147 พันบาท (เฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 326,454 พันบาท)
 2. รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ:
  ปี 2566: 17,421 พันบาท (เฉพาะกิจการ: 4,763 พันบาท)
  ปี 2565: 13,467 พันบาท (เฉพาะกิจการ: 3,037 พันบาท)
  เปลี่ยนแปลง: เพิ่มขึ้น 3,954 พันบาท (เฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 1,726 พันบาท)

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement):

 1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด:
  ปี 2566: -467,903 พันบาท (เฉพาะกิจการ: -348,091 พันบาท)
  ปี 2565: 225,729 พันบาท
  เปลี่ยนแปลง: ลดลง 693,632 พันบาท (เฉพาะกิจการลดลง 573,820 พันบาท)

วิเคราะห์งบการเงินหุ้น ERW ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ.วันที่ 07 ต.ค. 2566

ตารางที่ 1: สินทรัพย์รวม

ปี สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) % การเปลี่ยนแปลง
2562 17,834.26
2563 21,214.72 18.9%
2564 22,450.21 5.8%
2565 21,711.81 -3.3%
2566 (6 เดือน) 21,552.76 -0.7%

ตารางที่ 2: หนี้สินรวม

ปี หนี้สินรวม (ล้านบาท) % การเปลี่ยนแปลง
2562 11,892.97
2563 17,286.16 45.3%
2564 16,427.49 -5.0%
2565 15,990.19 -2.7%
2566 (6 เดือน) 15,386.07 -3.8%

ตารางที่ 3: ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) % การเปลี่ยนแปลง
2562 5,762.16
2563 3,812.74 -33.9%
2564 6,012.06 57.6%
2565 5,698.48 -5.2%
2566 (6 เดือน) 6,142.81 7.8%

ตารางที่ 4: รายได้รวม

ปี รายได้รวม (ล้านบาท) % การเปลี่ยนแปลง
2562 6,439.07
2563 2,348.46 -63.5%
2564 1,641.26 -30.1%
2565 4,717.29 187.5%
2566 (6 เดือน) 3,416.56 -27.5%

ตารางที่ 5: กำไรสุทธิ

ปี กำไรสุทธิ (ล้านบาท) % การเปลี่ยนแปลง
2562 445.57
2563 -1,715.26 -485.0%
2564 -2,050.22 -19.5%
2565 -224.19 89.1%
2566 (6 เดือน) 380.53 269.6%

สรุปวิเคราะห์งบการเงินหุ้น ERW แนวโน้มธุรกิจ:

จากข้อมูลทั้งหมด, สามารถสรุปได้ว่าบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตในรายได้และกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนของปี 2566 แต่ยังมีหนี้สินที่สูง และมีการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดังนั้น, นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก่อนการตัดสินใจ.

หมายเหตุ: รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น แนะนำให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน.

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298